Criteria machtigingsaanvraag:

Bij het beoordelen van de aanvraag van een machtiging wordt naar de volgende criteria gekeken:

  • Is de aanvrager gecertificeerd zelfstandig vleermuisvanger (zie hier voor de lijst met zelfstandig vangers)? Zo niet, dan dan wordt aan de opleidersgroep gevraagd of de aanvrager aan de benodigde competenties voldoet
  • Is de aanvrager (en evt personen die meehelpen met het onderzoek) adequaat tegen rabiës gevaccineerd?
  • Is het onderzoek goed doordacht en goed opgezet?
  • Is het vangen van vleermuizen nuttig en nodig, in de zin dat de informatie die beoogd wordt door middel van het vangen te verzamelen niet redelijkerwijs op een andere, voor vleermuizen minder verstorende wijze zou kunnen worden verzameld?
  • Is voldoende gewaarborgd dat geen (blijvende) schadelijke effecten optreden c.q. zijn de risico’s op schade aan vleermuizen en hun leefgebieden zo veel mogelijk beperkt?

 

Welke voorwaarden gelden voor een machtiging:

1. De ontheffingshouder werkt volgens de “Richtlijnen vangen en hanteren van vleermuizen” zoals opgenomen in het Voorstel voor invoering van het Vleermuis-vangsysteem.

2. In het bijzonder verplicht machtigingshouder zich er toe er voor te zorgen dat personen die niet adequaat tegen rabiës zijn gevaccineerd geen vleermuizen hanteren.

3. De machtiginghouder stelt de in het onderzoek verzamelde gegevens bij afronding van het project gratis in passend elektronisch formaat aan de databank van de Zoogdiervereniging ter beschikking. Het gaat daarbij om verspreidingsgegevens en biometrische gegevens. Desgewenst kan dit – tijdelijk – onder embargo of met “vervaging” van de verspreidingsgegevens. De gegevens worden jaarlijks voor 31 december aangeleverd.

4. Bij afronding van het project zendt de ontheffinghouder aan de Zoogdiervereniging gratis een beknopte evaluatie toe, waarin het vangonderzoek wordt geëvalueerd. In de evaluatie staat onder meer hoe vaak er is gevangen en welke soorten in welke aantallen zij gevangen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan afwijkingen van het vangplan en de overwegingen daarvoor, knelpunten bij de toepassing van de Richtlijnen en eventuele (bijna-) ongelukjes. Ook verbeterpunten komen aan de orde. Dit verslag wordt jaarlijks voor 31 december aangeleverd.

 

Het invullen van een formulier

Hieronder is het formulier te vinden voor het doen van een machtigingsaanvraag. Het formulier dient te worden ingevuld en worden verstuurd naar de commissie. Ingevulde aanvragen kunnen worden verstuurd naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.