Skip to main content

Machtigingsaanvraag

Via de Vleermuisvangcomissie (VVC) vangen kunnen zelfstandig vangers een machtigingsaanvraag doen om vleermuizen te kunnen vangen op de vergunning van de zoogdiervereniging voor de Omgevingswet. De VVC beoordeelt of de aanvraag goed in elkaar steekt en of het vangen van vleermuizen gerechtvaardigd is op basis van het onderzoeksvoorstel. De VVC kan nog vragen stellen naar aanleiding van de aanvraag en kan bij akkoord de zoogdiervereniging adviseren om een machtiging te verlenen.  Om een aanvraag te doen dien je dit formulier in te vullen en op te sturen naar de commissie. Ingevulde aanvragen kunnen worden verstuurd naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Criteria machtigingsaanvraag:

Bij het beoordelen van de aanvraag van een machtiging wordt naar de volgende criteria gekeken:

  • Is de aanvrager erkend zelfstandig vleermuisvanger? (zie hier voor de lijst met zelfstandig vangers)
  • Is het onderzoek goed doordacht en goed opgezet?
  • Is het vangen van vleermuizen nuttig en nodig, in de zin dat de informatie die beoogd wordt door middel van het vangen te verzamelen niet redelijkerwijs op een andere, voor vleermuizen minder verstorende wijze zou kunnen worden verzameld?
  • Is voldoende gewaarborgd dat geen (blijvende) schadelijke effecten optreden c.q. zijn de risico’s op schade aan vleermuizen en hun leefgebieden zo veel mogelijk beperkt?

Welke voorwaarden gelden voor een machtiging:

1. De ontheffingshouder werkt volgens de “Richtlijnen vangen en hanteren van vleermuizen” zoals opgenomen in het Voorstel voor invoering van het Vleermuis-vangsysteem. (zie ook de Ethische Richtlijnen)

2. In het bijzonder verplicht machtigingshouder zich er toe er voor te zorgen dat personen die niet adequaat tegen rabiës zijn gevaccineerd geen vleermuizen hanteren.

3. De machtiginghouder stelt de in het onderzoek verzamelde gegevens bij afronding van het project gratis in passend elektronisch formaat aan de databank van de Zoogdiervereniging ter beschikking. Het gaat daarbij om verspreidingsgegevens en biometrische gegevens. Desgewenst kan dit – tijdelijk – onder embargo of met “vervaging” van de verspreidingsgegevens. De gegevens worden jaarlijks voor 31 december aangeleverd.

4. Bij afronding van het project zendt de ontheffinghouder aan de Zoogdiervereniging gratis een beknopte evaluatie toe, waarin het vangonderzoek wordt geëvalueerd. In de evaluatie staat onder meer hoe vaak er is gevangen en welke soorten in welke aantallen zij gevangen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan afwijkingen van het vangplan en de overwegingen daarvoor, knelpunten bij de toepassing van de Richtlijnen en eventuele (bijna-) ongelukjes. Ook verbeterpunten komen aan de orde. Dit verslag wordt jaarlijks voor 31 december aangeleverd.

Stroomschema aanvraag machtiging Omgevingswet

Het kan voorkomen dat voor een onderzoeksopzet ook een ontheffing op de Wet op de Dierproeven (WoD) nodig is. In dat geval is het nog steeds nodig om eerst een machtiging voor de Omgevingswet (zie hierboven) aan te vragen en te ontvangen. Zodra de Zoogdiervereniging een positief advies van de vleermuisvangcommissie ontvangt, nemen ze ook aanvragen voor de WoD in behandeling. Voor het aanvragen van een ontheffing op de WoD dient u een studieprotocol in bij de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) bij de Zoogdiervereniging. De IvD vergadert maandelijks en behandelt studieprotocollen die minstens 1 week voor aanvang van de vergadering zijn ingediend. Meer informatie over de WoD, de datums van de IvD vergaderingen en een blanco studieprototcol vindt u op de website van de zoogdiervereniging.

Stroomschema aanvraag machtiging Omgevingswet en WoD

Stroomschema aanvraag machtiging WoD

  • Laatste update op .