Skip to main content

Wetgeving

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze nieuwe wet brengt alle regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen in 1 wettelijk stelsel. De Omgevingswet (Ow) doet dit aan de hand van vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), dit zijn:

  • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
  • het Omgevingsbesluit (Ob)

Naast deze vier AMvB’s is er nog de Omgevingsregeling (Or), waarin alle technische en administratieve details van de andere regelgeving zijn vastgelegd. Binnen de Omgevingswet zijn de beschermingsregimes die voorheen onder de Wet natuurbescherming vielen voor Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtopstanden opgenomen, waardoor de wet voorziet in een implementatie van de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen.

In artikel 11.46, lid 1 (Bal) staan drie verbodsbepalingen die tijdens het vangen en hanteren van vleermuizen relevant zijn. Deze bepalingen zijn verwerkt in de ethische richtlijnen die zijn opgenomen in het vangsysteem.

  • 1a.het in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk doden of opzettelijk vangen van in het wild levende dieren van soorten. 
  • 1b.het opzettelijk verstoren van dieren als bedoeld onder a;
  • 1d.het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder a;

Wet op de dierproeven

Voor sommige onderzoeksdoeleinden wordt gebruik gemaakt van methodes die zo verstorend zijn voor vleermuizen, dat zij onder de Wet op de Dierproeven (WoD) vallen. In deze gevallen is het nodig om naast een ontheffing op de omgevingswet, ook te beschikken over een ontheffing op de WoD. Voor meer informatie over welke methodes onder de WoD vallen en hoe een ontheffing aan te vragen kunt u terecht op de website van de Zoogdiervereniging.

  • Laatste update op .